အသက္၁၈နွစ္ေအာက္မ်ားမဝင္ရပါ...လူရမ္းကားေလးဆုိဒ္မွၾကိဳဆုိပါ၏..WE DON'T ALLOW UNDER 18 ....WELCOME TO WWW.LUYANKARLAY.BLOGSPOT.COM

Tuesday, November 25, 2014

Third Round Competition Of Miss Myanmar Universe 2014

The list of the winners of Miss Myanmar Universe 2014.
No-1 Chu Nadi Khin
Chu Nadi Khin

No-2 Shwe Sin Ko Ko
Shwe Sin Ko Ko

No-3 Poe Ei Phyu Zin
Poe Ei Phyu Zin

No-4 Sweety Ko

No-5 Su Nandar Aung
Su Nandar Aung

No-6 Zun Thanzin
Zun Thanzin

No-7 Khaing Mi Mi Zaw
Khaing Mi Mi Zaw

No-8 Thawri Kyaw
Thawri Kyaw

No-9 Queenie
Queenie

No-10 Lin Latt Wint
Lin Latt Wint

No-11 Yoon Yati
Yoon Yati

No-12 J Naw
J Naw

No-13 Poe Kyar Phyu
Poe Kyar Phyu

No-14 Zu Zu Myint Lwin
Zu Zu Myint Lwin

No-15 Su Myat Noe Kyaw
Su Myat Noe Kyaw

No-16 Yoon Mhi Mhi Kyaw
Yoon Mhi Mhi Kyaw

No-17 Hazel Nyi Nyi Htun
Hazel Nyi Nyi Htun

No-18 Sharr Htut Eaindra
Sharr Htut Eaindra

No-19 May Zinmar Ko
May Zinmar Ko

No-20 Eaint Myat Noe
Eaint Myat Noe